اگر می‌خواهی فکر خوبی داشته باشی

باید افکار زیادی داشته باشی

که بیشتر آنها اشتباه خواهند بود،

و آنچه که باید بفهمی این است که کدام یک را باید دور بریزی

 

لینوس پاولینگ دانشمند آمریکایی و برنده دو جایزه نوبل صلح و شیمی