تبلیغات

بانک اس ام اس و ترفند کرج - تعبیر خواب حضرت یوسف-tabir khab hazrat usef
بانک اس ام اس و ترفند کرج
اس ام اس روز sms jadid جوک دانلود عکس ترفند فال روانشناسی

بازدید : مرتبه
روز سه شنبه 22 بهمن 1387

تعبیر خواب حضرت یوسف-tabir khab hazrat usef

 

مقدمه

بدان که خواب را اول باید وقتش معلوم شود که چندم ماه دیده شده است

خواب اول ماه :راست و درست است .

خواب دوم و سوم ماه :خوب و صحیح است 

خواب چهارم و پنجم ماه :بعد از یکسال اثرش ظاهر می شود و باید صبر کرد

خواب ششم ،هفتم و هشتم و نهم ماه :بسیار خوب و نیک است

خواب دهم ،یازدهم و دوازدهم ماه:بسیار خوب و نیک است

خواب سیزدهم و چهاردهم ماه : نه خوب است نه بد است بلکه میانه است

خواب پانزدهم ماه :درست و زود اثر است

خواب شانزدهم و هفدهم ،هیجدهم و نوزدهم ماه :بسیار درست و خوب و زود اثر است

خواب بیستم و بیت و یکم ماه :صحیح نیست و باطل می باشد

خواب بیست و دوم ماه:صحیح و درست است و زود اثر می باشد

خواب بیست و سوم، بیست وچهارم ماه ، بیست و پنجم ماه  و بیست وششم ماه :بسیار بد می باشد و تعبیر و اثر ندارد

خواب بیست و هفتم و بیست وهشتم ماه :از آن خواب محروم و مأ یوس خواهد ماند

خواب بیستو نهم و سی ام ماه :درست و خوب است 

 

باب اول

پیامبران (ع) انبیا ،اولیا و بزرگان

هر گاه انبیاء،اولیاءو پیغمبران را در خواب بیند مومن ،زاهد ،بزرگ،سرور و منعم می گردد

ملک و فرشته در خواب بیند عزیر ،محترم و مکرم می گردد

آفتاب ،ماه یا ستاره در خواب بینددولت عظیم و هم صحبت موافق پیدا می کند

علما و فضلا در خواب بیند به نعمت و رفعت دست می یابد

صراط در خواب بیند سیاست سلطان بیند و صدقه باید داد

مرده در خواب بیند از اندوه و غم ایمن گردد به به آرامش می رسد اگر مرده به او چیزی بدهد چیزی از غیب به دستش می رسد و اگر مرده از وی چیزی بستاند بر است و باید صدقه داد اگر مرده را زنده ببیند از غایب کسی از خویشان آید و اگر زنده را مرده ببیند عمرش دراز می شود و او غم برهاند

اذان و اقامه بیند دین او قوی  و حرمتش زاده شود و حج می کند

اگر نماز گذارد از محنت و غم خلاص می شود و عاقبت پیشوا می گردد اگردر خواب وضو یا غسل کند از گناه خلاص شود و توبه نصیب اوگردد و اگر در خواب تیمم کند به کار خیر مشغول می شود

اگر خود را حیران ببیند دراین دو تعبیر است یکی به سفر می رود و دیگری آنکه از گناه پاک گردد

پادشاه بزرگان ،وزیر ،وکیل، عمال درگاه پادشاه بیند و اگر این جماعت را شادمان بیند یا خندان بیند از ایشان ضررمی رسد باید صدقه بدهد

اگر در خواب گریه کند ، اگر در اول شب بیند بعد از سی سال شادمان گردد و اگر در میان شب بیند بعد از شش ماه تأ ثیر کند و اگر در وقت صبح بیند همان روز شادمان گردد

 

باب دوم

طلا و جواهرات

طلا در خواب بیند به او میدهند نفع به او می رسد

نقره در خواب بیند به او نفع می رسد و شادمان می گردد

مس و برنج و سیم سیاه و قلع و سرب و آهن در خواب بیند اندکی رنج به او می رسد آخر الامر شادمان می گردد

الماس و یاقوت و زمرد و زبرجد و مروارید و فیروزه و گوهر و سایر جواهرات درخواب بیند حق تعالی عزت و دولت و فرزند و نعمت و شفقت عنایت می فرماید اگر مروارید ریزه بیند دولت یابد و ذخیره بدست آید مروارید بزرگ بیند از غایب دولت به دست آید و صاحب عزت می شود

انگشتر دیدن انگشتر نقره یا زر یا به دست کردن آن سرور یا  حاکم می گردد واگر نگین آن جواهر زرد باشد منعم می گردد و هر نوع انگشتر باشد تعبیرش عزت و حرمت است

 

باب سوم

جنگ و دشمنی

جنگ و خصومت بیننده از آن خواب شادمان می گردد

تیغ ، کارد ، تیر ، نیزه و زره در خواب بیند که پوشیده است یا بدست دارد قوت یابد و شادمان شود از سلطان و بزرگان نعمت به او می رسد

قلعه یا حصار خواب بیننده از غم  و غصه بیرون می آید و به مراد خود می رسد اگر در خواب بالاخانه و کوشک مناره و یا کنگره یا بلندی دیگر بیند مرتبه اش بلند می شود و عمرش دراز می شود و دولت وعزت می یابد اگر در زمین شیب دار یا جای گودی ی اسرازیری در خواب بیند از مرتبه خودش پست تر آید از برای احوالش تنزل پدید آید و اندوهناک گردد

 

باب چهارم

غلات

گندم روزی شخص بیننده زیاد می شود

جو بیننده از جایگاهی که امید ندارد نفع می برد

ارزن خواب بیننده از نا کسان روزی یابد

عدس و ماش و لوبیا خواب بیننده روزی او زیاد شود و تندرستی پدید آید

کرباس و پنبه و ریسمان خواب بیننده از دنیا خیر ، برکت و عزت یابد و دراو منفعت باشد

کنجد و کرچنگ و مثل اینها در خواب ببیند کارش بالا گیرد و شادمان می گردد

 

باب پنچم

در بیان روغنها و غیره

روغن گوسفند در خواب بیند از جایی نفع یابد

روغن کنجد ، زیتون یا روغن بزرگ و غیره در خواب روزی حلال است

برنج ،بادام و چهار مغز اگر در خواب بیند یا بشکند از قوم یا ارقاب او به کسی از سفر به سلامت آید .به غایت شادمان می گردد

پنیر نازه یا کهنه در خواب بیند مال به دست او آید

ترب ، زردک ، شلغم اگر در خواب بیند نعمت بر وی فراخ می گردد

سرکه و ترشیها اگر در خواب بیند دلیل تندرستی و راحتی است

 

باب ششم

میوه ها

میوه جات اگر انگور سفید در خواب بیند روزی و مفعت می یابد و شادمان گردد و اگر انگور سیاه در خواب بیند غم و غصه و رنج یابد و صدقه می باید داد اگر خربزه ، هندوانه و خیار در خواب بیند باز شادمان می گردد اگر سیب ترش یا بهِ ترش یا انارترش در خواب بیند غمناک و اندوهناک می گردد و اگر میوه خشک شده مثل موم ، کشمش ، مورد ، انجیر و مثل اینها در خواب بیند از دوستان شادی می رسد . اگر جوز ، بادام ، پسته ، فندق ، شاه بلوت و مثل اینها در خواب بیند یا شکند صحبت بخیلان روزی او می گردد و اگر انار ، سیب ، آمرد ، زرد آلو و .... در خواب بیند فرزند ذکور می یابد و به مراد دل می رسد

 

باب هفتم

شیرینی ها و موارد ذیل

شیرینی ها قند ، نبات ، حلویات ، انگبین و مثل اینها در خواب بیند جمله تعلق به خوشدلی و شادمانی و نعمت و عزت و دولت دارد و هر گاه از شیرینی ها در خواب بخورد در میان خلایق عزیز و شیرین گردد و زن خوب به خانه می آورد و همه شیرینی ها این حکم را دارد

طهارت ، وضو ، غسل و کیسه کشیدن در خواب بیننده خوشدل و عزیز و مکرم گردد. اگر اعضای بدن خود را بریده بیند از گناه بیرون آید اگر موی سر خود را دراز بیند ناخوش می شود و باید صدقه داد اگر بیند دندان بالایش افتاده خواب بینده مرگ پدر و خویشان پدری را می بیند و اگر دندان پایین او بیفتد مرگ مادر و خویشان مادری را بیند اگر چشم خود را کور بیند دل شکستگی و غم روی می دهد اگر دست خود را بریده بیند مرگ برادر بیند اگر پای خود را بریده بیند بیند خواهرش وفات می کند و اگر خود را برهنه بیند از دست خلق رهایی یابد اگر بیند که خود را شانه می کند از گناه بیرون آید و اگر سر تراشید سر خودرا بیند از غم خلاص شود و اگر حجامت در خواب بنید به دولت و راحتی برسد

 

باب هشتم

دربیان جامه پوشیدن

پوشیدنی سفید در خواب بپوشد عزت و مکرمت یابد و عزیز شود و اگر جامه زرد بپوشد بیمار می شود و صدقه باید داد اگر جامه در خواب بیند عالم و محترم باشد و اگر در خواب جامه سیاه در خواب بپوشد دلیل امان باشد اگر جامه کبود درخواب پوشد غمناک گردد و اگر جامه آسمانی رنگ در خواب بپوشد عزیز گردد اگر جامه تیره رنگ در خواب بپوشد اندکی الم بر وی رسد اگر درخواب رخت بشوید از گناه پاک شود و دولت یابد و اگر در خواب آواز سرود بشنود  دلیل خبر خوش بود و اگر در خواب نی نوازد از جانب غایب خوشحال گردد اگر زراعت و عمارت در خواب بیند رفعت و حشمت یابد و اگر قبا و ارخالوق یا ارضالوق در خواب بپوشد جفت شایسته و خوب می گیرد .کفش یا چکمه در خواب بیند و یا بپوشد زن گیرد و مناسب حال اگر جامه سوخته در خواب بیند ضرر بر وی می رسد از حاکم ی ااز سلطان و اگر جامه خود را پاره بیند در خواب پرده اش دریده شود و رسوا گرددو صدقه باید بدهد اگر جامه زربافت در خواب بیند حاکم ، قاضی و یا سلطان گردد و در خواب عمامه یا کلاه یا تاج بر سر بیند مرتبه اش از حد زیاده گردد و دولت یابد اگر عمامه  یا کلاه از سر افتد یا ژولیده گردد مرتبه اش ناقص گردد و هر گاه باز در دست  بیند به دولت و مکنت می رسد و عزیز قوم گردد

 

تعبیر خواب های مختلف.تعابیر خواب ها.تعبیر خواب یوسف.کتاب تعبیر خواب حضرت یوسف.تعبیر خواب یوزارسیف.tabire khab.tabir khab ha.تعبیر کابوس ها در خواب.مجموعه کامل تعبیر خواب یوسف.ta abir khabhaye mokhtalef.تعبیر هرچی بخوای.تعبیر هر خوابی.تعبیر همه خواب هاکپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

 smsjok.com


طبقه بندی: عمومی-متفرقه تعبیر خواب
مطالب مرتبط: تعبیر خواب حضرت یوسف-tabir khab hazrat usef|


برچسب ها: تعبیر خواب حضرت یوسف-tabir khab hazrat usef
سایت جدیدترین اس ام اس ها جوک ها فال طالع بینی تست روانشناسی

اس ام اس جدید|sms|jok|جک|عاشقانه عرفانی مناسبتی سرکاری ضدحال|ترفند|عکس|دانلود|فال|تعبیرخواب|روانشناسی

لوگو بنر
پربازدیدترین مطالب

آرشیو مطالب