امین tag:http://amin.mihanblog.com 2018-06-18T14:07:05+01:00 mihanblog.com فریاد و سکوت 2018-04-19T14:00:15+01:00 2018-04-19T14:00:15+01:00 tag:http://amin.mihanblog.com/post/2 Amin فریاد را همه می شنوندهنر واقعی شنیدن صدای سکوت است فریاد را همه می شنوند
هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است
]]>