امین tag:http://amin.mihanblog.com 2018-12-09T22:24:10+01:00 mihanblog.com بلوغ روحی 2018-07-26T14:15:02+01:00 2018-07-26T14:15:02+01:00 tag:http://amin.mihanblog.com/post/4 Amin آدما به اندازه درداشون بزرگ میشن و به بلوغ روحی میرسن هر کسو میشه از سطح دغدغه هاش شناخت آدما به اندازه درداشون بزرگ میشن و به بلوغ روحی میرسن

هر کسو میشه از سطح دغدغه هاش شناخت
]]>
شخصیت واقعی 2018-07-26T14:12:16+01:00 2018-07-26T14:12:16+01:00 tag:http://amin.mihanblog.com/post/3 Amin انتخاب هایی که ما میکنیمشخصیت واقعی ما رو مشخص میکنهHarry Potter  انتخاب هایی که ما میکنیم
شخصیت واقعی ما رو مشخص میکنه

Harry Potter 
]]>
فریاد و سکوت 2018-04-19T14:00:15+01:00 2018-04-19T14:00:15+01:00 tag:http://amin.mihanblog.com/post/2 Amin فریاد را همه می شنوندهنر واقعی شنیدن صدای سکوت است فریاد را همه می شنوند
هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است
]]>