تبلیغات

بانک اس ام اس و ترفند کرج - مطالب اس ام اس عاشقانه
بانک اس ام اس و ترفند کرج
اس ام اس روز sms jadid جوک دانلود عکس ترفند فال روانشناسی

بازدید : مرتبه
روز چهارشنبه 3 تیر 1394

اس ام اهای 94 عاشقانه

.

.

خاطراتت صف كشیده اند!

یكى بس از دیكرى..

حتى بعضى هاشان انقدرعجولندكه صف رابهم زده اند!

ومن..

فرار میكنم..

ازفكركردن به تو..

مثل ردكردن اهنكى كه..

خیلى دوستش دارم خیلى....

(م.ی)

.

میدونی چِرا بَغَل کَردَن قَشَنگِه

   چون طَرَفِ راستِت کِه

      قَلب نیست

         هَمیشِه خالیِه

            وَقتی بَغَلِش میکُنی

               قَلبِه اونِه کِه

                  پُرِش می کُنِه

(م.ی)

.

.

هیچ وقت تو زندگی حسرت چیزی رو که میتونستی داشته باشی ولی نداری رو نخور یادت نره"گذشتن" از "گذشته ها" معنی زنده موندنه!

باران - قم

.

سعی نکن متفاوت باشی!فقط خوب باش.خوب بودن به اندازه کافی متفاوت است!

باران - قم

.

این روزا،یکرنگ که باشی چشمشان رامیزنی!خسته میشوند از رنگ تکراریت...این روزها دوره رنگین کمان هاست....!

باران - قم

.

کسی باش که عمری باتوبودن یک"لحظه"ولحظه ای بی توبودن یک"عمر"باشد..

باران - قم

.

نمیدانم چه کسی برای نخستین بارگفت:"انسان نمیتوانددریک زمان هرآنچه راکه میخواهدداشته باشد!"

....

آن روزهاکه توبودی،من مالک تمام دنیابودم!

باران - قم

.

گاهی دلم چقدرهوس شیطنت میکند!ازهمان شیطنت هائی که حرف توپشت بندآن باشدکه بگوئی:مگه دستم بهت نرسه..

باران - قم

.

چندروزدیگه روزملی گلهاست.. روزت پیشاپیش مبارک!این روبرای همه گلهای دنیاکه عطرشون رودوست داری بفرست..من"تو"روانتخاب کردم!

باران - قم

.

همیشه ساده بودم،ساده سلام کردم،ساده دل دادم،ساده محبت کردم،ساده باورکردم،ساده چشم گفتم،ساده وابسته شدم،اما..سخت دلم راشکستند،خیلی سخت..کاش انقدر ساده نبودم!!!

باران - قم

.

ازکسی به دل نگرفتیم

هرچه برسرمان آمد.

گذاشتیم وگذشتیم!

که بخشش قلب هاراآرام خواهدکرد

که مرام ماتابوده، همین خواهدماند!!!

باران - قم

.

کودکی رادیدم ک التماسم میکرد ک گل بخر..گفتم برای که؟؟گفت برای هدیه ب عشقت...گفتم اگرعشقم ب عشقش داد چ؟؟لحظه ای مکث کردوگفت:گلهایم فروشی نیست..

باران - قم

.

هرشب موهایم راشانه میکنم..صبح که بیدارمیشوم،موهایم آشفته است..!!من هرشب"خواب سرانگشتان تورامیبینم"

باران - قم

.

متنفرم ازانسان هائی که دیواربلندت رامیبینندولی بدنبال همان یه آجرلق میان دیوارت هستندکه،تورافروبریزند..تاتوراانکارکنند..تاازرویت رد شوند

باران - قم

.

صداقت؟..یادش گرامی..

غیرت؟..ب احترامش ی لحظه سکوت..

معرفت؟..یابنده پاداش میگیرد..

مرام؟..قطعه شهدا...

عشق؟ازدم قسط..

واقعا،ب کجاچنین شتابان؟

باران - قم

.

"سکوت"همیشه به معنی رضایت نیست!گاهی یعنی خسته ام ازاینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمیدهند،توضیح دهم..

باران - قم

.

نبودن هایت آنقدرزیادشده اند که رهگذری راشبیه تومیبینم نمیدانم غریبه ها"تو"شده اند یاتو"غریبه"؟!

باران - قم

.

دنبال کلاغی میگردم

تاقارقارش رابه فال نیک بگیرم

وقتی قاصدکهاهمه لالند!

باران - قم

.

خیلیابهم یاد دادن که میتونن باهام بازی کنن!منم بهشون یادمیدم که" بازی" رفت و برگشت داره!!

باران - قم

.

اینجازمین..ارزانترازهمه چیز..انسان!نرخش هم بروزنیست اما،مصرفش تاریخ دارد!

سلام،تولیدش وانقضایش،خدافظ...

باران - قم

.

شب است کلجارمیروم..باخودم بادلتنگیام..باقلب له شده ام..باغرورشکسته ام..سراغش رابگیرم..نگیرم...بگیرم..نگیرم...نزدیک صبح است!دل رابه دریازدم..مشترک موردنظرشمادرحال مکالمه میباشد!

باران - قم

.

کشف کردم بالاترین سرعت دنیاسرعت نور نیست..سرعت رنگ عوض کردن آدماست!!

باران - قم

.

دمش گرم!!مردی رامیگویم که وقتی مرانخواست رهایم کرد..ولعنت برمردی که مرانمیخواهدولی ادعایش جهان راپرکرده است..

باران - قم

.

دیروز وفرداهمه نامردند..

دیروزباخاطراتش وفرداباهمه وعده هاش مرافریب دادندتانفهمم روزم چگونه گذشت...

باران - قم

.

شب هاپرنده هایش میرود،روزها ستاره هایش!ببین آسمان هم که باشی بازتنهایی

باران - قم

.

دوست داشتنت راپنهان کردم!نه ازترس تو..ازترس روزگارکه همه ی دوست داشتنی هارا ازم گرفت...

باران - قم

.

میدانی..گاهی نیازاست دکتربجای یه مشت قرص فریادراتجویزکند...

باران - قم

.

هی رفیق..زیادی خوبی نکن!انسان است،فراموشکاراست!ازتنهایی اش ک دربیاید،تنهایی ات رادورمیزند!پشت میکندبه تو،به گذشته اش!حتی روزی میرسدک بتومیگوید:شما..؟

باران - قم

.

خوشبختی یعنی آنقدرخداوندعزیزت کندکه وجودت آرامشبخش دیگران باشدو"تو"آرامشبخش هستی..

باران - قم

.

سیب سرخی راکه هواچیدفریب"عشق"بود..آدم اگرنمیخورد،آدم نبود..

باران - قم

.

گفت جبران میکنم گفتم کدامش را؟عمررفته را؟روی شکسته را؟قلب مرده اماتپیده را؟حالااینهاهیچ جواب تارموهای سپیدم رامیدهی؟نگاهی به موهای سپیدم انداخت وگفت چقدرپیرشده ای!!

گفتم جبران میکنی؟

گفت کدامش را.... .

باران - قم

.

همیشه عاشق کسی باش که لایق عشق باشدنه تشنه عشق!زیرا...

تشنه عشق روزی سیراب میشود...

باران - قم

.

چه فرقی میکندعاشق توباشم یاعاشق رنگین کمان...

وقتی هردوهفت رنگید!

باران - قم

.

زندگی قافیه باران است،من اگرپاییزم ودرختان امیدم همه بی برگ شدند،توبهاری وبه اندازه باران خدازیبایی...

باران - قم

.

فقط باش...همین که هستی کافیست...دورازمن...بدون من..چه فرقی میکند؟؟گل میخری!!خوب است..برای من نیست...نباشد!همین که رختمان زیریک آفتاب خشک میشودکافیست..

باران - قم

.

بعضی موقع هاآنقدرخسته ام که دوست دارم فریادبزنم:آهااااااای نامردا...چندبغض به یک گلو؟؟؟

باران - قم

.

درد دارد...کسی تنهایت بگذارد که به جرمی با او بودن همه تنهایت گذاشتند...

باران - قم

.

وقتی اورفت رویاهایم رابه سمساردادم.پشت شیشه ی مغازه اش نوشته بود:"کابوس های عاشقانه به قیمت جوانی!"

باران - قم

.

بایدآرام رفت آنقدرآرام که حتی..روزی دلش برای صدای قدم هایت تنگ شودآنقدرآرام که ازاین آرامشت دق کند،این سزای کسی است که قدرت رانمی داند

باران - قم

.

مترسک...اینقدردستهایت رابازنکن!کسی تورادرآغوش نمی گیرد..ایستادگی همیشه تنهایی دارد.

باران - قم

.

باران باشد،توباشی ویک خیابان بی انتها،به تمام دنیامیگویم"خداحافظ"

باران - قم

.

زندگی مانندرانندگی دریک دشت زیباست.سعی کن ازلحظاتش بهترین استفاده روببری.چون درانتهای جاده تابلویی بااین عبارت نصب شده:دورزدن ممنوع!

باران - قم

.

مادرپیرمرانکته ای زیباگفت:ازبددنیاگفت!گفت طاووس مشوکه به عیبت خیزند.گرشوی شعله شعع زیرپایت ریزند.گفت پروانه مشو!که به سرگردانی،لای انگشت کتاب سال هامی مانی!نه زمین باش نه خاک،که توراخوارکنند،وانگهی ذهن تورا،پر زمرداب کنند.آسمان باش که خلق،به نگاهت بخرند!وزپی دیدن تو،سربه بالاببرند.آسمان باش عزیز!گله هارابگذار،ناله هارابس کن!

باران - قم

.

مدت هاست...نه به آمدن کسی دلخوشم..نه ازرفتن کسی دلگیر...بی کسی هم عالمی دارد!!

باران - قم

.

چندان هم دورنیستی فقط به اندازه ی یک نمیدانم ازمن فاصله گرفته ای.آری..نمیدانم کجایی؟؟

باران - قم

.

خاطرات چقدر عجیب اند:گاهی گریه میکنم به یاد روزهایی که میخندیدیم!

باران - قم

.

رفیق!!

پیراهنم را بزن بالا...

کمرم را دیدی؟

نترس چیزی نیست...!

اینها فقط جای خنجرند، من نفهمیدم در رفاقت چه شد!!

"تو مواظب باش"

باران - قم

.

جایی دردلم برای نفرت وکینه نذاشتم...به دلم گفته ام،باتمام شکستگی هایت فراموش نکن این راکه..روزی شادیش آرزویت بود. . .

باران - قم

.

چه کرده ای بامن؟..که این روزها...که این روزهاتورافقط به اندازه ی یک اشتباه می شناسم....

باران - قم

.

ازبهارپرسیدم عشق یعنی چه؟گفت:تازه شکفته ام،هنوزنمیدانم!ازتابستان پرسیدم گفت:فعلادرگرمای وجودش غرقم!ازپاییزپرسیدم عشق یعنی چه؟گفت:درجلوه آن رنگ باخته ام.اززمستان پرسیدم،گفت:مثل برف آرام وبیصداروی قلبت می نشیندوتونمی فهمی اوکی تورااحاطه کرده است..

باران - قم

.

چه ساده قلبمان رادودستی چسبیدیم که مباداکسی آنرابدزددوعاشقمان کند.غافل ازاینکه برای عاشق کردنمان عقلمان رامی دزدندوبعد..مامی مانیم وقلبی که اندیشیدن بلدنیست!

باران - قم

.

گاهی انقدردلم اززندگی سیرمیشودکه میخواهم تاسقف آسمان پروازکنم،ورویش درازبکشم...آرام وآسوده..مثل ماهی حوضمان،که چندروزی است روی آب است. . .

باران - قم

.

یادت برایم همانندقصه سیگارپیرمردی است که سالهاست میگوید:"نخ آخراست!"

باران - قم

.

یادش بخیر...روزی به من میگفت نفسم..همان کسی که هنگام رفتن ازخوشحالی نفس های عمیق میکشید..!

باران - قم

.

هیچگاه نفهمیدم چه رابطه ایست بین دل ودستم!ازدستم رفت به هرچه دلبستم!!

باران - قم

.

ماهیان ازآشوب دریابه دریاشکایت کردندودریاآرام شدوآنهاصیدتورصیادان گشتند!آشوب های زندگی حکمت خداست..ازخدادل آرام بخواهیم نه دریایی آرام!

باران - قم

.

گفتم: فراموشت میکنم!

گفت: نمیتونی

رفت، بعد از یه مدت برگشت، گفت: دیدی نمیتونی!؟

گفتم: شما؟

باران - قم

.

روزی می رسد که دوباره از کنار هم عبور می کنیم

و آن روز تو فقط یک

" غریبه آشنائی... "

باران - قم

.

هرچه دلم راخالی میکنم بازپرمیشود از"تو"...عجب برکتی دارد دوست داشتنت!

باران - قم

.

اگه یه روزی یکی باهمه قلبش دوستت داشت،حواست باشه توخاص نیستی اونه که آدم کمیابیه ودرحال انقراض...مواظبش باش!

باران - قم

.

نمیدانم چه رابطه ایست؟

بین نبودنت بارنگها

دلتنگ توکه میشوم

زندگی ام سیاه میشود..

باران - قم

.

کاش دلها آنقدر بهم نزدیک بود که،برای گفتن دوستت دارم نیازی به قسم خوردن نبود..

باران - قم

.

یک حرف یک زمستان آدم راگرم نگه میداردوبعضی اوقات هم یک حرف یک عمرآدم راسردمیکند.حرف هاچه کارهاکه نمیکنند...

باران - قم

.

گاهی دلت "به راه"نیست!ولی سربه راهی..خودت رامیزنی به"آن راه"ومیروی...وهمه چه خوش باورندفکرمیکنندکه تو"روبه راهی"

باران - قم

.

بدهکارهیچکس نیستم جز همین ماه که تو را به یادم می آورد....

باران - قم

.

شغل شریفیست"سوختن"برای کسی که حتی لحظه ای برایت"تب"نکرد..

باران - قم

.

.

چقدر سخته تو این دنیا، دلای پاکی پیدا شه ، کنار مردمی بی رحم: دوباره عشقی پیدا شه....

امید رمضانی از رشت

.

امدم عشق رو کنم ، تازیانه سر گرفت، اسم زیبای تو را ، از لبان من گرفت.

امید رمضانی از رشت

.

.کپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

 smsjok.com


طبقه بندی: اس ام اس عاشقانه اس ام اس دریافتی
مطالب مرتبط: اس ام اس جدید|


برچسب ها: sms asheghane 94 sms tabestan 94 jadidtarin sms 1394 اس ام اس داغ عاشقانه 94 متن جدید 1394عاشقانه جملات عاشقانه جدید اس ام اسهای94عاشقونه
سایت جدیدترین اس ام اس ها جوک ها فال طالع بینی تست روانشناسی
بازدید : مرتبه
روز جمعه 4 اردیبهشت 1394

اس ام اس دلیل از یاد بردن

.

هیچکس سرش آنقدر شلوغ نیست،که زمان از دستش در برود،

وشما را از یاد ببرد،

همه چیز بر میگردد به اولویت های ان آدم،

اگر کسی تو را یادش رفت،فقط یک دلیل دارد،

تو جزو اولویت هایش نیستی….

.

smsjok.comکپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

 smsjok.com


طبقه بندی: اس ام اس عاشقانه sms asheghane
مطالب مرتبط: اس ام اس جدید|

سایت جدیدترین اس ام اس ها جوک ها فال طالع بینی تست روانشناسی
بازدید : مرتبه
روز جمعه 4 اردیبهشت 1394

جمله فلسفی درمورد اموال و احساس

تصور کن یک روز صبح که از خواب بیدار میشی

ببینی به جز خودت هیچ کس توی دنیا نیست و تو صاحب تمام ثروت زمین هستی

اون روز چه لباسی می پوشی؟

چه طلایی به خودت آویزون می کنی؟

با چه ماشینی گردش می کنی؟

کدوم خونه رو برای زندگی انتخاب می کنی؟

شاید یک نصفه روز از هیجان این همه ثروت به وجد بیای اما کم کم می فهمی حقیقت چیه.

وقتی هیچ کس نیست که احساستو باهاش تقسیم کنی، لباس جدیدتو ببینه.

برای ماشینت ذوق کنه، باهات بیاد گردش، کنارت غذا بخوره، همه این داشته هات برات پوچه .

دیگه رانندگی با وانت یا پورشه برات فرقی نداره…

خونه دو هزار متری با 45 متری برات یکی میشه.

طلای 24 عیار توی گردنت خوشحالت نمی کنه..

همه اسباب شادی هست اما هیچ کدومشون شادت نمی کنه چون کسی نیست که شادیتو باهاش تقسیم کنی.

اون وقته که می بینی چقدر وجود آدم ها با ارزشه چقدر هر چیزی هر چند کوچیک و ناقص با دیگران بزرگ و با ارزشه.

شاید حاضر باشی همه دنیا رو بدی اما دوباره آدم ها کنارت باشند…..

ما با احساس زنده هستیم نه با اموال.

قدر همدیگه رو بدونیم ….

الهی قمشه ای “

.

.

smsjok.comکپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

 smsjok.com


طبقه بندی: اس ام اس عاشقانه گلچین اس.ام.اس و جوک اس ام اس های فلسفی عرفانی و سخن بزرگان برترین های وبلاگ
مطالب مرتبط: اس ام اس|


برچسب ها: اس ام اس فلسفی 94 اس ام اس الهی قمشه ای متن از دکتر الهی قمشه ای sms falsafi 94 sms erfani 1394
سایت جدیدترین اس ام اس ها جوک ها فال طالع بینی تست روانشناسی
بازدید : مرتبه
روز سه شنبه 18 فروردین 1394

اس ام اس عاشقانه 94 جدید

.

.

هیچ وقت بابت آشفتگی های موجود درزندگیت از خدا گلایه نکن..زیرا او خالق دانه های انار است....

باران - قم

.

کاش بجای این همه باشگاه اندام باشگاه پرورش افکارداشتیم،مشکل امروزماافکارمونه..نه انداممون..!

باران - قم

.

میدونی! دندونی که لقه روبایدکشید..اولش دردداره،بعدش حس خالی بودن..جاش چندروزی رواعصابته،بعدشم انگار نه انگارکه روزی دندونی اونجابوده..واین درست حکایت بعضی ازآدمای زندگیمونه...!

باران - قم

.

اگه یه روزیکی باهمه قلبش دوستت داشت،حواست باشه توخاص نیستی اونه که ادم کمیابیه ودرحال انقراض..مواظبش باش!

باران - قم

.

هوایت!چه دستان سنگینی دارد..امروزکه به سرم زد،فهمیدم!

باران - قم

.

پیش آمده برایت؟..گاهی که میشماری داشته هایت راچیزی کم نمیاری..فقط...درانتهابه یک بغض گنده میرسی که گندمیزنه به همه داشته هات....

باران - قم

.

درزندگی3چیزبازنمیگردد:زمان،کلمات،موقعیت!3چیزنبایدازدست برود:آرامش،امید،صداقت!!!

باران - قم

.

جلوبعضی ازخاطره هامون بایدبنویسیم:خطرریزش اشک،آهسته به یادآورده شوید!!

باران - قم

.

لعنت به همه قانون های دنیاکه درآن شکستن دل پیگرد قانونی ندارد!

باران - قم

.

من صبورم امابی دلیل ازقفس کهنه ی شب میترسم،

بی دلیل ازهمه ی تیرگی تلخ غروب وچراغی که توراازشب متروک دلم دورکندمیترسم!!

باران - قم

.

نفس هایم بوی دودمیدهد..نه اینکه اهل دودباشم نه،دلم سوخته است!!

باران - قم

.

پروازباورتوست که به پرواز می اندیشی!دلیل پروازپر نیست بلکه قانون باورهاولیاقت هاست وتولایق هرآنچه بخواهی هستی..

باران - قم

.

ازصدای گذرآب چنان میفهمم تندترازآب روان عمرگران میگذرد

زندگی رانفسی ارزش غم خوردن نیست

آن قدرسیربخندکه ندانی غم چیست

لحظه هایت بی غم..

باران - قم

.

کودکی فال فروش راپرسیدم چه میکنی؟گفت:به کسانی که درحسرت دیروزندآرزوی فردارامیفروشم....

باران - قم

.

گریه ام میگیرد..وقتی میبینم کسی ک دنیای من بود،حالامنت دیگری رامیکشد!!!

باران - قم

.

If you think that the world means nothing،think again.you might mean the world to some one else

باران - قم

.

دیگه تنهایی ام روباکسی تقسیم نمیکنم،یکبارتقسیم کردم چندبرابرشد....

باران - قم

.

زمان هایی هست که تمام عاشقانه هاهم میتواندخلاصه شوددریک عبارت:به درک....

باران - قم

.

هرگز"تمامت"رابرای کسی رونکن....

بگذارکمی دست نیافتنی باشی،

ادمهاتمامت که کنند"رهایت"میکنند....

باران - قم

.

سریع ترین نقاشی بودی که دیدم،دریک چشم به هم زدن روزگارم راسیاه کردی!!!

باران - قم

.

میسپارمت به لبخندها..گرچه گاهی خودم مهمان بغض های بی دلیلم ولی....توبخند!

باران - قم

.

حواسمون باشه دل ادما..شیشه نیست که روی آن ها کنیم بعد باانگشت قلب بکشیم وایسیم آب شدنش تماشاکنیم!روشیشه نازک دل ادمااگه قلبی کشیدی"بایدمردونه پاش وایستی"

باران - قم

.

بزرگترکه شدیم مدادهایمان هم تکامل یافتند،تبدیل به خودکارهایی بیرحم شدند تایادمان بدهند که هراشتباهی پاک شدنی نیست!اکنون اینجائیم باپاک کنی یادگارازکودکی..

میخواهم پاک کنم این مشق کهنه ی اشتباه را!ولی نمیتوانم....

باران - قم

.

محبت سکه ایست که اگردرقلک دل بیافتدنمیتوان آنرابرداشت، مگراینکه... دل رابشکنی!

باران - قم

.

حسودان چراغ های خیابان راشکستندتاراهت را گم کنم،نمیدانستند هرچه تاریکترباشد ماه من روشنتر است!!

باران - قم

.

ادم های دنیای من فعل هایی راصرف میکنند که برایشان صرف داشته باشد....!

باران - قم

.

وقتی خداازپشت سرم دستهایش راروی چشمانم گذاشت،ازلای انگشتانش آنقدرمحودیدن دنیاشدم که فراموش کردم منتظراست نامش راصداکنم!!

باران - قم

.

.

من شرمسار این همه تحملم....من سوگوار نبودنت نیستم....

مارال اراك

.

harvaght Delam migirad Labkhand mizanam...be yade kasi k baraye Labkhandash barha Delam gerft

maral.arak

.

آنکه میگفت:اگرنباشم میمیرد حال که تنهاست چقدر خوب است حالش.نمیدانم تنهایی خوبش کرد،یارفتن من....

مارال ،اراك

.

.

زندگی عشق است وعشق افسانه نیست آنکه عشق را آفرید دیوانه نیست عشق آن نیست که هرلحظه کنارش باشی عشق آن است که هرلحظه به یادش باشی!

0913***7137

.

دل به دلدار سپردن کار هر دلدار نیست من به تو جان میسپارم دل که قابلدار نیست

0913***7137

.

ارزش قلب به عشقه ارزش سخن به صداقته ارزش چشم به پاکیه ارزش دوست به وفاست ولی ارزش توبه اندازه ی تمام دنیاست

0913***7137

.کپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

 smsjok.com


طبقه بندی: اس ام اس عاشقانه اس ام اس دریافتی
مطالب مرتبط: اس ام اس|


برچسب ها: اس ام اس عاشقانه94 اس ام اسهای عاشقانه 1394 sms asheghane94 sms jadid1394asheghane بهترین اس ام اسهای عاشقانه94
سایت جدیدترین اس ام اس ها جوک ها فال طالع بینی تست روانشناسی
بازدید : مرتبه
روز دوشنبه 12 آبان 1393

یه لیوان از تو اون کابینت بردار

-خب

-پرتش کن زمین

خب

-شکست؟

آره

-حالا ازش عذرخواهی کن.

ببخشید لیوان.منظوری نداشتم.

-دوباره درست شد؟

نه…..

-متوجه شدی…؟؟؟!!!

احساسات آدمامثل همون لیوانه

.

.

smsjok.comکپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

 smsjok.com


طبقه بندی: اس ام اس عاشقانه
مطالب مرتبط: اس ام اس جدید فارسی|


برچسب ها: اس ام اس جدید عاشقانه آبان93 اس ام اس عاشقانه ابان1393
سایت جدیدترین اس ام اس ها جوک ها فال طالع بینی تست روانشناسی
بازدید : مرتبه
روز جمعه 7 شهریور 1393

بهـتر از جمله ی “دوست دارم

؛ جمله ی ” بهت اعتماد دارمه “

هر کسی میتونه هر کی رو دوست داشته باشه ،

ولی …. به هر کسی نمیشه اعتماد کرد ….

.

اس ام اس بهتر از دوست دارم

.

smsjok.comکپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

 smsjok.com


طبقه بندی: جملات الهامبخش اس ام اس اس ام اس عاشقانه گلچین اس.ام.اس و جوک sms asheghane
مطالب مرتبط: بهترین اس ام اسها|


برچسب ها: jomle dooset daram jadid jadidtarin sms asheghane emsal اس ام اس خیلی جدید عاشقانه جمله کمیاب عاشقانه اس ام اس مخصوص بهترین عشق متن عاشقانه2014ناب اس ام اس بهت اعتماد دارم عاشقانه
سایت جدیدترین اس ام اس ها جوک ها فال طالع بینی تست روانشناسی

اس ام اس های عاشقانه رمانتیک

.

 اس ام اس عاشقانه جدید

.

اگه شاه بشی وزیرتم

کبیر بشی صغیرتم

پلیس بشی اسیرتم

دکتر بشی مریضتم

غنی بشی فقیرتم

هیچی نباشی بازم رفیقتم

.

.

هرچه دلم را خالی میکنم باز پر میشود از تو

چه برکتی دارد دوست داشتنت

.

.

همه ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻫﺎ “ﺯﻧﮓ” ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ

ﮔﺎﻫﯽ “ﺳﮑﻮﺕ ”

ﺁﺧﺮﯾﻦ “ﺍﺧﻄﺎﺭ” ﺍﺳﺖ

.

.

گاهی یک اسم ، یک زمستان آدم را گرم نگه می دارد

.

.

تمام درد “من” از این است که

می دانم برای داشتن توست که به زمین آمده ام

و همین “تو” که

می دانم برای نبودن با من به زمین آمده ی

.

.

اگر مرگم به نامردی نگیرد

مرا مهر تو در دل جاودانی ست

وگر عمرم به ناکامی سر آید

تو را دارم که مرگم زندگانی ست

.

.

به دوست داشتَنت مشغولم

همانند سربازی که سالهاست ، در مقری متروکه

بی خبر از اتمام جنگ ، نگهبانی می دهد

.

.

ﺩﺳﺘﺸﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﭘﯿﺶ ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺘﻢ

ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ

ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻮ ﻭﺍﺳﺖ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ

ﭘﺎﻣﻮ ﮐﻮﺑﯿﺪﻡ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﻔﺘﻢ

ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ

ﺁﺭﻭﻡ ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺖ ﺁﺧﻪ ﻗﻮﻟﺸﻮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺩﻡ

.

.

بارها عاشق شدم اینبار نقلی دیگر است

بارها عابد شدم اینبار باری دیگر است

در خیالات خطا دیدم خودم را در برش

دیر فهمیدم که او دلدار یاری دیگر است

.

.

به فن‌آوری نانو دست یافت دلم بس که از دوریت یک ذره شد و تو نیامدی

.

.

مسافر بی بدرقه من

اینقدر بی صدا رفتی که از وداع جا ماندم

باز به غیرت چشمانم که آبی پشت سرت ریختند

.

.

جای خالیت درد می کند

فقط کمی مسکن بودنت را می خواهد

بیا اگر نمی خواهی از پای درآورد

این درد لعنتی مرا

.

.

ساده پا پس می‌کشم

هرچند

هیچوقت پای من وسط نبود

.

.

در من آدم برفی است که

عاشق آفتاب شده

و این

خلاصه ی همه‌ی

داستان های عاشقانه ی دنیاست

.

.

دور از نفس ات ، گیاه و گل می گندد ! / لب هام فقط کنار تو می خندد

با اینکه حسادت است نامش اما / لعنت به کسی که دل به تو می بندد

.

.

بی گدار به آب می زنند

گوزنی که تفنگ را نمی شناسد

زنی که عشق را

.

.

خوشبختی داشتن کسی ست

که بیشترازخود ، تو را بخواهد

و بیشتر از تو …. هیچ نخواهد

.

.

هوای دو نفره داشتن

نه ابر می خواهد نه باران

کافی ست حواسمان بهم باشد

.

.

بیا قسمت کنیم بوسه را

تو لبهایت را بیاور

من جانم را

قول می دهم کسی مدیون نشود

.

.

ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﻝ ﻣﻨﻪ

ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯿﺎﺭﻡ ﺑﺮﺍﺵ

ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯﻡ ﺩﻡ ﺩﻣﺎﯼ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻪ

ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ : ﭼﺮﺍ . . . !؟

.

.

کاش می فهمیدی که تو از دید من زیبا بودی

دیگران حتی نگاهت هم نمی کردند

و تو چه اشتباهی مغرور شدی

.

.

تو که باشی معجزه ای در من رخ میدهد به نام :

“آرامش”

باش!

حتی همین قدر دور

.

.

ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﯾﺶ ﺩﻟﺖ ﺑﻠﺮﺯﻩ

ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻧﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯿﺶ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ

ﮐﻨﺪﻩ ﺷﻪ

.

.

گاهی دلم

تفریح ناسالم می خواد

مثل فکر کردن به تو

.

.

به من قول بده

در تمامی سال هایی که باقی مانده

تا ابد

مواظب خودت باشی

دیگر نیستم که یاد آوری ات کنم

.

.

مهربانتر از من دیدی نشانم بده

کسی که

بارها بسوزانیش

و باز هم با عشق نگاهت کند

.

.

می دانم دیگر برای من نیستی

اما

دلی که تنگ باشد این حرف ها را نمی فهمد

.

.

همه رفتن کسی با ما نموندش

کسی خط دل ما رو نخوندش

همه رفتن ولی اون دل ما رو

همونکه فکر نمیکردیم سوزوندش

.

.

smsjok.comکپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

 smsjok.com


طبقه بندی: اس ام اس عاشقانه
مطالب مرتبط: اس ام اس عاشقانه جدید|


برچسب ها: اس ام اس عاشقانه2014 اس ام اسهای عاشقانه شهریور1393 sms asheghane shahrivar 93 jomalat asheghane jadid
سایت جدیدترین اس ام اس ها جوک ها فال طالع بینی تست روانشناسی

اس ام اس جدید|sms|jok|جک|عاشقانه عرفانی مناسبتی سرکاری ضدحال|ترفند|عکس|دانلود|فال|تعبیرخواب|روانشناسی

(تعداد کل صفحات:39)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

لوگو بنر
پربازدیدترین مطالب

آرشیو مطالب