امین http://amin.mihanblog.com 2019-01-21T00:20:42+01:00 text/html 2018-07-26T14:15:02+01:00 amin.mihanblog.com Amin بلوغ روحی http://amin.mihanblog.com/post/4 <font size="2">آدما به اندازه درداشون بزرگ میشن و به بلوغ روحی میرسن </font><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">هر کسو میشه از سطح دغدغه هاش شناخت</font></div> text/html 2018-07-26T14:12:16+01:00 amin.mihanblog.com Amin شخصیت واقعی http://amin.mihanblog.com/post/3 <div><font size="2">انتخاب هایی که ما میکنیم</font></div><div><font size="2">شخصیت واقعی ما رو مشخص میکنه</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">Harry Potter&nbsp;</font></div> text/html 2018-04-19T14:00:15+01:00 amin.mihanblog.com Amin فریاد و سکوت http://amin.mihanblog.com/post/2 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>فریاد را همه می شنوند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است</b></font></div>