امین http://amin.mihanblog.com 2018-07-21T23:41:02+01:00 text/html 2018-04-19T14:00:15+01:00 amin.mihanblog.com Amin فریاد و سکوت http://amin.mihanblog.com/post/2 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>فریاد را همه می شنوند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است</b></font></div>